top of page

Learning Competencies

EDUKASYON SA PAGPAPAKTAO CURRICULUM GUIDE 2016

 • Unang Taon
  Pagkatapos ng unang taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. MAHALAGA AKO 1. Nalilinang ang kamalayan sa kahalagahan ng pagkabukod-tangi ng sarili 1.1 Nailalarawan ang kalikasan ng tao bilang isang katangi-tanging nilalang 1.2 Natutukoy ang bukod-tanging kakayahan at katalinuhan ng sarili 1.3 Nakatutugon sa mga pagbabagong intelektuwal sa sarili bilang isang tinedyer 1.4 Natatanggap nang buong puso ang mga pagbabagong nagaganap sa sariling pagkatao 1.5 Nakikilala ang kanyang mga kalakasan at kahinaan 1.6 Napahahalagahan ang pamilya bilang pangunahing impluwensiya sa paghubog ng pagkatao 1.7 Naipamamalas ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya 1.8 Nakatutugon nang matiwasay sa mga hamon o suliraning kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili 1.9 Nasusuri ang makatotohanan at positibong pananaw sa sarili 1.10 Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na pagkilos upang malampasan ang kanyang limitasyon sa pagkakamit ng layunin 1.11 Nabubuo ang kamalayan sa tama at mali batay sa pangkalahatang pamantayang moral 1.12 Naipakikita ang pagtitiwala sa sariling kakayahan 1.13 Naipamamalas ang katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay
 • Ikalawang Taon
  II. ANG AKING PAG-UNLAD 2. Napauunlad ang pananaw sa sarili at sa kahalagahan ng paghubog ng buhay tungo sa pagiging mabuting indibidwal. 2.1 Nailalarawan ang pananaw sa kaayusang pansarili 2.2 Napananatili ang kaayusang pansarili 2.3 Nakikilala ang nagagawa ng tagubiling pangkaasalan sa pansariling kaganapan 2.4 Napahahalagahan ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao 2.5 Naipakikita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng akmang pananalita, pagkilos at paggawa 2.6 Nahihinuha ang nagagawa ng pagsunod sa batas kaugnay ng pansariling kabutihan 2.7 Naipamamalas ang pagsunod sa mga patakaran 2.8 Naipamamalas ang kawilihan sa gawain hanggang matapos ito 2.9 Nagagamit nang wasto ang panahon at ang mga pagkakataon 2.10 Napapahalagahan ang dignidad ng paggawa 2.11 Nagagamit ang mga pansariling kakayahan (talento at talino) 2.12 Nagpapasya ng wasto sa iba’t ibang gawain 2.13 Nailalahad ang sariling kaalaman at karanasan sa pananaliksik ng katotohanan 2.14 Natutukoy ang wastong pagpapasya batay sa katotohanan ng mga narinig, nabasa, naranasan, at nasaliksik 2.15 Nasusuri ang mga pangyayari sa sariling buhay batay sa kabutihan at sa kahalagahan ng buhay ispiritwal 2.16 Nababago ang sariling saloobin at gawi tungo sa pagharap sa kanyang mga pananagutan
 • Ikatlong Taon
  Pagkatapos ng ikatlong taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Pagtuklas ng Buhay 1. Napauunlad ang kamalayan sa pagtataguyod ng makatao at maunlad na bansa 1.1 Naipaliliwanag ang mga salik sa pagtataguyod ng makatao at munlad na bansa 1.2 Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong pamayanan 1.3 Napahahalagahan ang makatarungang istrukturang panlipunan sa pagkakamit ng kanais-nais na sambayanang Pilipino 1.4 Napauunlad ang kamalayaan sa moral at ispiritwal na batayan ng makatao at maunlad na lipunan 1.4.1 Nakapag-aambag ng mga sinaliksik tungkol sa nararapat na mga batas ng mga institusyong panlipunan 1.5 Naitatangi ang mga tradisyon, paniniwala, at pagpapahalagang kinakilangan tungo sa isang maunlad at maakataong lipunan 1.6 Napahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga opinyon 1.7 Nahihinuha ang mga hakbangin na nagdudulot ng kapakinabangan sa nakararami 1.8 Naitatangi ang mga gawaing nagdudulot ng kaunlaran at katiwasayan ng lipunan 1.9 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagharap sa mga balakid sa pagkakamit ng makatao at maunlad na lipunan 1.9.1 Nakikilala ang mga kakayahang kailangang linangin upaang makatulong sa mga proyekto at programang may kinalaman sa pagkakamit ng makataong lipunan 1.9.2 Nakabubuo ng plano sa paglinang ng sariling kakayahan upang makatulong sa pagkamit ng makataong lipunan II. Minimithing Buhay 2. Naapahahalagahan ang pagpaplano upang matamo ang minimithing lipunan 2.1 Naitatalaga ang sarili tungo sa pagwawasto ng mga pagpapahalaga, kaugalian at tradisyon na humahadlang sa pambansang kaunlaran at katiwasayan 2.2 Nalilinang ang pang-unawa sa mga pangangailangan ng mga mamamayan tungo sa pagkamit ng makatao at maunlad na lipunan 2.2.1 Nakahahanaap ng inspirasyon sa mga simulain, tradisyon at kulturang Pilipino 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagtamo ng minimithing lipunan III. Pagsasaayos ng Buhay 3. Napauunlad ang sariling pagpapahalaga na makatutulong sa pagpapanatili ng isang makatao at maunlad na lipunan 3.1 Natatanggap na nakasalalay aang pagpapanatili ng minimithing lipunan at pagsasaayos ng mga pagpapahalaga sa saloobin ng bawat mamamayan 3.1.1 Naitatangi ang mga pagpapahalaga, saloobin at tradisyon na nakatutulong sa pagpapanatili ng pambansang kaunlaran at kapayapaan 3.2 Natitiyak ang mithiin sa buhay at panangutan sa pagtatamo ng minimithing lipunan 3.3 Nalilinang ang mga kkayahan sa pagpapaunlad ng mga pagpapahalaga, saloobin ay tradidyon ng mga Pilipino 3.3.1 Naipakikita ang kalakasan ng kataawan, ang katalinuhan, at ang kalinisan ng kalooban tungo sa pagdamay sa nangangailangan 3.3.2 Naipamamalas ang disiplina sa pamamagitan ng wastong paggamit ng oras at panahon 3.4 Naisasagawa sa oras ang mga gawain tungo sa pagpapabuti ng mga kahinaan ng pagkataong Pilipino 3.5 Nakatutugon sa pangangailangan ng iba 3.5.1 Nakalalahok sa mga proyekyong nagpapaunlad ng edukasyon ng mga kapos palad 3.5.2 Naipakikita ang pagkalinga sa mga nangangailangan IV. Kaganapan ng Buhay 4. Naisasagawa ang mga hakbang tungo sa makatao at maunlad na lipunan 4.2 Natatanggap na ang pagpapaunlad ng ilang pagpapahalagang Pilipino ay makatutulong sa paglutas ng pambansang suliranin 4.3 Naipamamalas ang kakayahan sa pagbabalangkas ng mga pamamaraan sa pagkakamit ng makatao at maunlad na buhay 4.4 Napatitibay ang sariling kakayahan tungo sa maunlad na lipunan 4.5 Naipamamalas ang pagkalinga sa mga nangangailangan tungo sa pagtamo ng pambansang kalayaan at kasaganaan
 • Ikaapat na Taon
  Pagkatapos ng ika-apat na taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Ang Daigdig na Aking Ginagalawan 1. Napahahalagahan ang mga magagandang pagkakataonng inilaan ng daigdig para sa pag-unlad ng kabataan 1.1 Nasusuri ang mga pandaigdig na isyu o pangyayari ukol sa kapayapaan at pag-unlad 1.1.1 Nailalahad ang mga pangyayaring nagaganap sa kalikasan 1.1.2 Nabibigyang-puna ang mga pandaigdig na pangyayaring lumalabag sa mga karapatan ng tao at katarungang panlipunan 1.1.3 Nasusuri ang mga balakid sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mga bansa ayon sa epekto nito sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 1.2 Napahahalagahan ang mga makataong mithiin ng maunlad at papaunlad na bansa 1.2.1 Naipagkakapuri ang mga taong nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa bansa at sa pandaigdig na mithiin 1.2.2 Napaninindigan na ang pangangalaga ng kalikasan ay tungkulin ng taong may malasakit sa daigdig 1.2.3 Nakikilala ang manipestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ispiritwal 1.3 Nabibigyang-puna ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng batik sa daigdig 1.3.1 Naipahahayag ang pagsang-ayon sa makatarungang gawain at pagtutol sa di kanais-nais o mapang-aliping gawain sa lipunan 1.3.2 Nasusuri ang kahalagahan ng paggalang sa batas ng lahat ng bansa 1.3.3 Natutukoy ang mga impluwensya at bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon sa paglinang ng disiplina sa sangkataohan 1.4 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 1.4.1 Natataya ang sariling kahandaan upang tumulong sa paglutas ng pandaigdig na suliranin II. Pagbabago Tungo sa Maunlad na Daigdig 2. Nalilinang ang pagbabalik-loob sa sarili, sa kapwa, sa pamayanan at sa Diyos tungo sa makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1.1 Nakikilala ang kahalagahan ng katapatan o integridad bilang susi ng pagtitiwala, kaayusan at magandang samahan sa daigdig 2.1.2 Napahahalagahan ang yaman ng daigdig sa pamamagitan ng matalino at tamang paggamit ng mga ito 2.2 Napaninindigan na ang kapayapaang pandaigdig ay nag-uugat sa panloob ng kapayapaan ng bawat tao 2.2.1 Nahihinuha na ang pambansang pagkakaunawaan ay kaugnay ng pagkakaisa at pagtutulungang pandaigdig 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nagbubunsod ng unawaang pandaigdig 2.3 Naitatalaga ang sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 2.3.1 Natutukoy ang iba’t ibang pamamaraan ng nagpapaunlad sa pagkakapatirang pandaigdig 2.3.2 Napahahalagahan ang mapanagutang paglalathala at pagtatalastasan sa labas ng bansa bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga bansa 2.4 Nalilinang ang pang-unawa sa pangangailangan ng kapwa alin mang bansa, relihiyon at lahi siya nagmula 2.4.1 Nakikipag-ugnayan sa mga samahang sibika na nag-aangat sa kalagayan ng daigdig 2.4.2 Nakalalahok sa gawaing nakapagpapanatili ng disiplina at moralidad 2.4.3 Nangunguna sa mga gawaing nagtataguyod ng pagkakapatiran III. Mga Talento Ko, Lilinangin Ko 3. Napauunlad ang talino at kakayahan upang magamit sa kapayapaan at kaunlaran ng daigdig 3.1 Nasusuri ang sariling kakayahan at talino na magagamit sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 3.2 Naipakikita ang taos-pusong paggawa tungo sa kaunlaran ng daigdig 3.3 Nagagamit ang talino at kakayahan sa paglilingkod upang tumulong sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 3.4 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan bilang tugon sa pananagutang pagyamanin ang buhay 3.5 Naitataguyod ang mga pangangailangang linangin at gamitin ang talino at kakayahan sa pagpapanatili ng kaularan at kapayapaan 3.6 Natatanggap ang pangangailangang paunlarin ag sarili upang mapanatili ang dignidad ng tao tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng mundo 3.7 Nababago ang mga saloobin, asal at gawi sa matalinong paggamit ng kakayahan 3.8 Nagpapasimuno ng paggawa ng produktong makatutulong sa pag-aangat ng kabuhayan IV. Buhay…Ialay sa Mundo 4. Nagagampanan ang mga tungkulin bilang kabataan tungo sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 4.1 Nasususri ang bahaging ginagampanan upang makatulong sa paglutas ng suliraning pandaigdig 4.2 Natatangggap ang tungkulin bilang kabataan sa pagkakamit ng kapayapaan 4.3 Nagmumungkahi ng mga malikhaing hakbang upang malutas ang suliraning pandaigdig dulot ng di pagkakaunawaan 4.4.1 Natutukoy ang mga hakbang sa pagtatamo ng kaayusan ng buhay ng tao sa daigdig 4.5 Naipakikita ang mga kakayahang kakailanganin sa pag-aangat ng dignidad ng tao 4.6 Nakalalahok sa mga gawain o proyektong nagpapanatili ng kapayapaan at kaunlarang pandaigdig 4.6.1 Naisasagawa ang mga gawaing makatutulong maunlad at maayos na pamayanang pandaigdig 4.6.2 Nagagamit ang talino, kakayahan at pagpapahalaga tungo sa pagkakamit ng mga gawaing may kinalaman sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdig
 • Unang Taon
  Pagkatapos ng unang taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. MAHALAGA AKO 1. Nalilinang ang kamalayan sa kahalagahan ng pagkabukod-tangi ng sarili 1.1 Nailalarawan ang kalikasan ng tao bilang isang katangi-tanging nilalang 1.2 Natutukoy ang bukod-tanging kakayahan at katalinuhan ng sarili 1.3 Nakatutugon sa mga pagbabagong intelektuwal sa sarili bilang isang tinedyer 1.4 Natatanggap nang buong puso ang mga pagbabagong nagaganap sa sariling pagkatao 1.5 Nakikilala ang kanyang mga kalakasan at kahinaan 1.6 Napahahalagahan ang pamilya bilang pangunahing impluwensiya sa paghubog ng pagkatao 1.7 Naipamamalas ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya 1.8 Nakatutugon nang matiwasay sa mga hamon o suliraning kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili 1.9 Nasusuri ang makatotohanan at positibong pananaw sa sarili 1.10 Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na pagkilos upang malampasan ang kanyang limitasyon sa pagkakamit ng layunin 1.11 Nabubuo ang kamalayan sa tama at mali batay sa pangkalahatang pamantayang moral 1.12 Naipakikita ang pagtitiwala sa sariling kakayahan 1.13 Naipamamalas ang katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay
 • Ikalawang Taon
  II. ANG AKING PAG-UNLAD 2. Napauunlad ang pananaw sa sarili at sa kahalagahan ng paghubog ng buhay tungo sa pagiging mabuting indibidwal. 2.1 Nailalarawan ang pananaw sa kaayusang pansarili 2.2 Napananatili ang kaayusang pansarili 2.3 Nakikilala ang nagagawa ng tagubiling pangkaasalan sa pansariling kaganapan 2.4 Napahahalagahan ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao 2.5 Naipakikita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng akmang pananalita, pagkilos at paggawa 2.6 Nahihinuha ang nagagawa ng pagsunod sa batas kaugnay ng pansariling kabutihan 2.7 Naipamamalas ang pagsunod sa mga patakaran 2.8 Naipamamalas ang kawilihan sa gawain hanggang matapos ito 2.9 Nagagamit nang wasto ang panahon at ang mga pagkakataon 2.10 Napapahalagahan ang dignidad ng paggawa 2.11 Nagagamit ang mga pansariling kakayahan (talento at talino) 2.12 Nagpapasya ng wasto sa iba’t ibang gawain 2.13 Nailalahad ang sariling kaalaman at karanasan sa pananaliksik ng katotohanan 2.14 Natutukoy ang wastong pagpapasya batay sa katotohanan ng mga narinig, nabasa, naranasan, at nasaliksik 2.15 Nasusuri ang mga pangyayari sa sariling buhay batay sa kabutihan at sa kahalagahan ng buhay ispiritwal 2.16 Nababago ang sariling saloobin at gawi tungo sa pagharap sa kanyang mga pananagutan
 • Ikatlong Taon
  Pagkatapos ng ikatlong taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Pagtuklas ng Buhay 1. Napauunlad ang kamalayan sa pagtataguyod ng makatao at maunlad na bansa 1.1 Naipaliliwanag ang mga salik sa pagtataguyod ng makatao at munlad na bansa 1.2 Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong pamayanan 1.3 Napahahalagahan ang makatarungang istrukturang panlipunan sa pagkakamit ng kanais-nais na sambayanang Pilipino 1.4 Napauunlad ang kamalayaan sa moral at ispiritwal na batayan ng makatao at maunlad na lipunan 1.4.1 Nakapag-aambag ng mga sinaliksik tungkol sa nararapat na mga batas ng mga institusyong panlipunan 1.5 Naitatangi ang mga tradisyon, paniniwala, at pagpapahalagang kinakilangan tungo sa isang maunlad at maakataong lipunan 1.6 Napahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga opinyon 1.7 Nahihinuha ang mga hakbangin na nagdudulot ng kapakinabangan sa nakararami 1.8 Naitatangi ang mga gawaing nagdudulot ng kaunlaran at katiwasayan ng lipunan 1.9 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagharap sa mga balakid sa pagkakamit ng makatao at maunlad na lipunan 1.9.1 Nakikilala ang mga kakayahang kailangang linangin upaang makatulong sa mga proyekto at programang may kinalaman sa pagkakamit ng makataong lipunan 1.9.2 Nakabubuo ng plano sa paglinang ng sariling kakayahan upang makatulong sa pagkamit ng makataong lipunan II. Minimithing Buhay 2. Naapahahalagahan ang pagpaplano upang matamo ang minimithing lipunan 2.1 Naitatalaga ang sarili tungo sa pagwawasto ng mga pagpapahalaga, kaugalian at tradisyon na humahadlang sa pambansang kaunlaran at katiwasayan 2.2 Nalilinang ang pang-unawa sa mga pangangailangan ng mga mamamayan tungo sa pagkamit ng makatao at maunlad na lipunan 2.2.1 Nakahahanaap ng inspirasyon sa mga simulain, tradisyon at kulturang Pilipino 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagtamo ng minimithing lipunan III. Pagsasaayos ng Buhay 3. Napauunlad ang sariling pagpapahalaga na makatutulong sa pagpapanatili ng isang makatao at maunlad na lipunan 3.1 Natatanggap na nakasalalay aang pagpapanatili ng minimithing lipunan at pagsasaayos ng mga pagpapahalaga sa saloobin ng bawat mamamayan 3.1.1 Naitatangi ang mga pagpapahalaga, saloobin at tradisyon na nakatutulong sa pagpapanatili ng pambansang kaunlaran at kapayapaan 3.2 Natitiyak ang mithiin sa buhay at panangutan sa pagtatamo ng minimithing lipunan 3.3 Nalilinang ang mga kkayahan sa pagpapaunlad ng mga pagpapahalaga, saloobin ay tradidyon ng mga Pilipino 3.3.1 Naipakikita ang kalakasan ng kataawan, ang katalinuhan, at ang kalinisan ng kalooban tungo sa pagdamay sa nangangailangan 3.3.2 Naipamamalas ang disiplina sa pamamagitan ng wastong paggamit ng oras at panahon 3.4 Naisasagawa sa oras ang mga gawain tungo sa pagpapabuti ng mga kahinaan ng pagkataong Pilipino 3.5 Nakatutugon sa pangangailangan ng iba 3.5.1 Nakalalahok sa mga proyekyong nagpapaunlad ng edukasyon ng mga kapos palad 3.5.2 Naipakikita ang pagkalinga sa mga nangangailangan IV. Kaganapan ng Buhay 4. Naisasagawa ang mga hakbang tungo sa makatao at maunlad na lipunan 4.2 Natatanggap na ang pagpapaunlad ng ilang pagpapahalagang Pilipino ay makatutulong sa paglutas ng pambansang suliranin 4.3 Naipamamalas ang kakayahan sa pagbabalangkas ng mga pamamaraan sa pagkakamit ng makatao at maunlad na buhay 4.4 Napatitibay ang sariling kakayahan tungo sa maunlad na lipunan 4.5 Naipamamalas ang pagkalinga sa mga nangangailangan tungo sa pagtamo ng pambansang kalayaan at kasaganaan
 • Ikaapat na Taon
  Pagkatapos ng ika-apat na taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Ang Daigdig na Aking Ginagalawan 1. Napahahalagahan ang mga magagandang pagkakataonng inilaan ng daigdig para sa pag-unlad ng kabataan 1.1 Nasusuri ang mga pandaigdig na isyu o pangyayari ukol sa kapayapaan at pag-unlad 1.1.1 Nailalahad ang mga pangyayaring nagaganap sa kalikasan 1.1.2 Nabibigyang-puna ang mga pandaigdig na pangyayaring lumalabag sa mga karapatan ng tao at katarungang panlipunan 1.1.3 Nasusuri ang mga balakid sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mga bansa ayon sa epekto nito sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 1.2 Napahahalagahan ang mga makataong mithiin ng maunlad at papaunlad na bansa 1.2.1 Naipagkakapuri ang mga taong nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa bansa at sa pandaigdig na mithiin 1.2.2 Napaninindigan na ang pangangalaga ng kalikasan ay tungkulin ng taong may malasakit sa daigdig 1.2.3 Nakikilala ang manipestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ispiritwal 1.3 Nabibigyang-puna ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng batik sa daigdig 1.3.1 Naipahahayag ang pagsang-ayon sa makatarungang gawain at pagtutol sa di kanais-nais o mapang-aliping gawain sa lipunan 1.3.2 Nasusuri ang kahalagahan ng paggalang sa batas ng lahat ng bansa 1.3.3 Natutukoy ang mga impluwensya at bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon sa paglinang ng disiplina sa sangkataohan 1.4 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 1.4.1 Natataya ang sariling kahandaan upang tumulong sa paglutas ng pandaigdig na suliranin II. Pagbabago Tungo sa Maunlad na Daigdig 2. Nalilinang ang pagbabalik-loob sa sarili, sa kapwa, sa pamayanan at sa Diyos tungo sa makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1.1 Nakikilala ang kahalagahan ng katapatan o integridad bilang susi ng pagtitiwala, kaayusan at magandang samahan sa daigdig 2.1.2 Napahahalagahan ang yaman ng daigdig sa pamamagitan ng matalino at tamang paggamit ng mga ito 2.2 Napaninindigan na ang kapayapaang pandaigdig ay nag-uugat sa panloob ng kapayapaan ng bawat tao 2.2.1 Nahihinuha na ang pambansang pagkakaunawaan ay kaugnay ng pagkakaisa at pagtutulungang pandaigdig 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nagbubunsod ng unawaang pandaigdig 2.3 Naitatalaga ang sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 2.3.1 Natutukoy ang iba’t ibang pamamaraan ng nagpapaunlad sa pagkakapatirang pandaigdig 2.3.2 Napahahalagahan ang mapanagutang paglalathala at pagtatalastasan sa labas ng bansa bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga bansa 2.4 Nalilinang ang pang-unawa sa pangangailangan ng kapwa alin mang bansa, relihiyon at lahi siya nagmula 2.4.1 Nakikipag-ugnayan sa mga samahang sibika na nag-aangat sa kalagayan ng daigdig 2.4.2 Nakalalahok sa gawaing nakapagpapanatili ng disiplina at moralidad 2.4.3 Nangunguna sa mga gawaing nagtataguyod ng pagkakapatiran III. Mga Talento Ko, Lilinangin Ko 3. Napauunlad ang talino at kakayahan upang magamit sa kapayapaan at kaunlaran ng daigdig 3.1 Nasusuri ang sariling kakayahan at talino na magagamit sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 3.2 Naipakikita ang taos-pusong paggawa tungo sa kaunlaran ng daigdig 3.3 Nagagamit ang talino at kakayahan sa paglilingkod upang tumulong sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 3.4 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan bilang tugon sa pananagutang pagyamanin ang buhay 3.5 Naitataguyod ang mga pangangailangang linangin at gamitin ang talino at kakayahan sa pagpapanatili ng kaularan at kapayapaan 3.6 Natatanggap ang pangangailangang paunlarin ag sarili upang mapanatili ang dignidad ng tao tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng mundo 3.7 Nababago ang mga saloobin, asal at gawi sa matalinong paggamit ng kakayahan 3.8 Nagpapasimuno ng paggawa ng produktong makatutulong sa pag-aangat ng kabuhayan IV. Buhay…Ialay sa Mundo 4. Nagagampanan ang mga tungkulin bilang kabataan tungo sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 4.1 Nasususri ang bahaging ginagampanan upang makatulong sa paglutas ng suliraning pandaigdig 4.2 Natatangggap ang tungkulin bilang kabataan sa pagkakamit ng kapayapaan 4.3 Nagmumungkahi ng mga malikhaing hakbang upang malutas ang suliraning pandaigdig dulot ng di pagkakaunawaan 4.4.1 Natutukoy ang mga hakbang sa pagtatamo ng kaayusan ng buhay ng tao sa daigdig 4.5 Naipakikita ang mga kakayahang kakailanganin sa pag-aangat ng dignidad ng tao 4.6 Nakalalahok sa mga gawain o proyektong nagpapanatili ng kapayapaan at kaunlarang pandaigdig 4.6.1 Naisasagawa ang mga gawaing makatutulong maunlad at maayos na pamayanang pandaigdig 4.6.2 Nagagamit ang talino, kakayahan at pagpapahalaga tungo sa pagkakamit ng mga gawaing may kinalaman sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdig
 • Unang Taon
  Pagkatapos ng unang taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. MAHALAGA AKO 1. Nalilinang ang kamalayan sa kahalagahan ng pagkabukod-tangi ng sarili 1.1 Nailalarawan ang kalikasan ng tao bilang isang katangi-tanging nilalang 1.2 Natutukoy ang bukod-tanging kakayahan at katalinuhan ng sarili 1.3 Nakatutugon sa mga pagbabagong intelektuwal sa sarili bilang isang tinedyer 1.4 Natatanggap nang buong puso ang mga pagbabagong nagaganap sa sariling pagkatao 1.5 Nakikilala ang kanyang mga kalakasan at kahinaan 1.6 Napahahalagahan ang pamilya bilang pangunahing impluwensiya sa paghubog ng pagkatao 1.7 Naipamamalas ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya 1.8 Nakatutugon nang matiwasay sa mga hamon o suliraning kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili 1.9 Nasusuri ang makatotohanan at positibong pananaw sa sarili 1.10 Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na pagkilos upang malampasan ang kanyang limitasyon sa pagkakamit ng layunin 1.11 Nabubuo ang kamalayan sa tama at mali batay sa pangkalahatang pamantayang moral 1.12 Naipakikita ang pagtitiwala sa sariling kakayahan 1.13 Naipamamalas ang katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay
 • Ikalawang Taon
  II. ANG AKING PAG-UNLAD 2. Napauunlad ang pananaw sa sarili at sa kahalagahan ng paghubog ng buhay tungo sa pagiging mabuting indibidwal. 2.1 Nailalarawan ang pananaw sa kaayusang pansarili 2.2 Napananatili ang kaayusang pansarili 2.3 Nakikilala ang nagagawa ng tagubiling pangkaasalan sa pansariling kaganapan 2.4 Napahahalagahan ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao 2.5 Naipakikita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng akmang pananalita, pagkilos at paggawa 2.6 Nahihinuha ang nagagawa ng pagsunod sa batas kaugnay ng pansariling kabutihan 2.7 Naipamamalas ang pagsunod sa mga patakaran 2.8 Naipamamalas ang kawilihan sa gawain hanggang matapos ito 2.9 Nagagamit nang wasto ang panahon at ang mga pagkakataon 2.10 Napapahalagahan ang dignidad ng paggawa 2.11 Nagagamit ang mga pansariling kakayahan (talento at talino) 2.12 Nagpapasya ng wasto sa iba’t ibang gawain 2.13 Nailalahad ang sariling kaalaman at karanasan sa pananaliksik ng katotohanan 2.14 Natutukoy ang wastong pagpapasya batay sa katotohanan ng mga narinig, nabasa, naranasan, at nasaliksik 2.15 Nasusuri ang mga pangyayari sa sariling buhay batay sa kabutihan at sa kahalagahan ng buhay ispiritwal 2.16 Nababago ang sariling saloobin at gawi tungo sa pagharap sa kanyang mga pananagutan
 • Ikatlong Taon
  Pagkatapos ng ikatlong taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Pagtuklas ng Buhay 1. Napauunlad ang kamalayan sa pagtataguyod ng makatao at maunlad na bansa 1.1 Naipaliliwanag ang mga salik sa pagtataguyod ng makatao at munlad na bansa 1.2 Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong pamayanan 1.3 Napahahalagahan ang makatarungang istrukturang panlipunan sa pagkakamit ng kanais-nais na sambayanang Pilipino 1.4 Napauunlad ang kamalayaan sa moral at ispiritwal na batayan ng makatao at maunlad na lipunan 1.4.1 Nakapag-aambag ng mga sinaliksik tungkol sa nararapat na mga batas ng mga institusyong panlipunan 1.5 Naitatangi ang mga tradisyon, paniniwala, at pagpapahalagang kinakilangan tungo sa isang maunlad at maakataong lipunan 1.6 Napahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga opinyon 1.7 Nahihinuha ang mga hakbangin na nagdudulot ng kapakinabangan sa nakararami 1.8 Naitatangi ang mga gawaing nagdudulot ng kaunlaran at katiwasayan ng lipunan 1.9 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagharap sa mga balakid sa pagkakamit ng makatao at maunlad na lipunan 1.9.1 Nakikilala ang mga kakayahang kailangang linangin upaang makatulong sa mga proyekto at programang may kinalaman sa pagkakamit ng makataong lipunan 1.9.2 Nakabubuo ng plano sa paglinang ng sariling kakayahan upang makatulong sa pagkamit ng makataong lipunan II. Minimithing Buhay 2. Naapahahalagahan ang pagpaplano upang matamo ang minimithing lipunan 2.1 Naitatalaga ang sarili tungo sa pagwawasto ng mga pagpapahalaga, kaugalian at tradisyon na humahadlang sa pambansang kaunlaran at katiwasayan 2.2 Nalilinang ang pang-unawa sa mga pangangailangan ng mga mamamayan tungo sa pagkamit ng makatao at maunlad na lipunan 2.2.1 Nakahahanaap ng inspirasyon sa mga simulain, tradisyon at kulturang Pilipino 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagtamo ng minimithing lipunan III. Pagsasaayos ng Buhay 3. Napauunlad ang sariling pagpapahalaga na makatutulong sa pagpapanatili ng isang makatao at maunlad na lipunan 3.1 Natatanggap na nakasalalay aang pagpapanatili ng minimithing lipunan at pagsasaayos ng mga pagpapahalaga sa saloobin ng bawat mamamayan 3.1.1 Naitatangi ang mga pagpapahalaga, saloobin at tradisyon na nakatutulong sa pagpapanatili ng pambansang kaunlaran at kapayapaan 3.2 Natitiyak ang mithiin sa buhay at panangutan sa pagtatamo ng minimithing lipunan 3.3 Nalilinang ang mga kkayahan sa pagpapaunlad ng mga pagpapahalaga, saloobin ay tradidyon ng mga Pilipino 3.3.1 Naipakikita ang kalakasan ng kataawan, ang katalinuhan, at ang kalinisan ng kalooban tungo sa pagdamay sa nangangailangan 3.3.2 Naipamamalas ang disiplina sa pamamagitan ng wastong paggamit ng oras at panahon 3.4 Naisasagawa sa oras ang mga gawain tungo sa pagpapabuti ng mga kahinaan ng pagkataong Pilipino 3.5 Nakatutugon sa pangangailangan ng iba 3.5.1 Nakalalahok sa mga proyekyong nagpapaunlad ng edukasyon ng mga kapos palad 3.5.2 Naipakikita ang pagkalinga sa mga nangangailangan IV. Kaganapan ng Buhay 4. Naisasagawa ang mga hakbang tungo sa makatao at maunlad na lipunan 4.2 Natatanggap na ang pagpapaunlad ng ilang pagpapahalagang Pilipino ay makatutulong sa paglutas ng pambansang suliranin 4.3 Naipamamalas ang kakayahan sa pagbabalangkas ng mga pamamaraan sa pagkakamit ng makatao at maunlad na buhay 4.4 Napatitibay ang sariling kakayahan tungo sa maunlad na lipunan 4.5 Naipamamalas ang pagkalinga sa mga nangangailangan tungo sa pagtamo ng pambansang kalayaan at kasaganaan
 • Ikaapat na Taon
  Pagkatapos ng ika-apat na taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan: I. Ang Daigdig na Aking Ginagalawan 1. Napahahalagahan ang mga magagandang pagkakataonng inilaan ng daigdig para sa pag-unlad ng kabataan 1.1 Nasusuri ang mga pandaigdig na isyu o pangyayari ukol sa kapayapaan at pag-unlad 1.1.1 Nailalahad ang mga pangyayaring nagaganap sa kalikasan 1.1.2 Nabibigyang-puna ang mga pandaigdig na pangyayaring lumalabag sa mga karapatan ng tao at katarungang panlipunan 1.1.3 Nasusuri ang mga balakid sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mga bansa ayon sa epekto nito sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 1.2 Napahahalagahan ang mga makataong mithiin ng maunlad at papaunlad na bansa 1.2.1 Naipagkakapuri ang mga taong nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa bansa at sa pandaigdig na mithiin 1.2.2 Napaninindigan na ang pangangalaga ng kalikasan ay tungkulin ng taong may malasakit sa daigdig 1.2.3 Nakikilala ang manipestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ispiritwal 1.3 Nabibigyang-puna ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng batik sa daigdig 1.3.1 Naipahahayag ang pagsang-ayon sa makatarungang gawain at pagtutol sa di kanais-nais o mapang-aliping gawain sa lipunan 1.3.2 Nasusuri ang kahalagahan ng paggalang sa batas ng lahat ng bansa 1.3.3 Natutukoy ang mga impluwensya at bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon sa paglinang ng disiplina sa sangkataohan 1.4 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 1.4.1 Natataya ang sariling kahandaan upang tumulong sa paglutas ng pandaigdig na suliranin II. Pagbabago Tungo sa Maunlad na Daigdig 2. Nalilinang ang pagbabalik-loob sa sarili, sa kapwa, sa pamayanan at sa Diyos tungo sa makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig 2.1.1 Nakikilala ang kahalagahan ng katapatan o integridad bilang susi ng pagtitiwala, kaayusan at magandang samahan sa daigdig 2.1.2 Napahahalagahan ang yaman ng daigdig sa pamamagitan ng matalino at tamang paggamit ng mga ito 2.2 Napaninindigan na ang kapayapaang pandaigdig ay nag-uugat sa panloob ng kapayapaan ng bawat tao 2.2.1 Nahihinuha na ang pambansang pagkakaunawaan ay kaugnay ng pagkakaisa at pagtutulungang pandaigdig 2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nagbubunsod ng unawaang pandaigdig 2.3 Naitatalaga ang sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig 2.3.1 Natutukoy ang iba’t ibang pamamaraan ng nagpapaunlad sa pagkakapatirang pandaigdig 2.3.2 Napahahalagahan ang mapanagutang paglalathala at pagtatalastasan sa labas ng bansa bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga bansa 2.4 Nalilinang ang pang-unawa sa pangangailangan ng kapwa alin mang bansa, relihiyon at lahi siya nagmula 2.4.1 Nakikipag-ugnayan sa mga samahang sibika na nag-aangat sa kalagayan ng daigdig 2.4.2 Nakalalahok sa gawaing nakapagpapanatili ng disiplina at moralidad 2.4.3 Nangunguna sa mga gawaing nagtataguyod ng pagkakapatiran III. Mga Talento Ko, Lilinangin Ko 3. Napauunlad ang talino at kakayahan upang magamit sa kapayapaan at kaunlaran ng daigdig 3.1 Nasusuri ang sariling kakayahan at talino na magagamit sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig 3.2 Naipakikita ang taos-pusong paggawa tungo sa kaunlaran ng daigdig 3.3 Nagagamit ang talino at kakayahan sa paglilingkod upang tumulong sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 3.4 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan bilang tugon sa pananagutang pagyamanin ang buhay 3.5 Naitataguyod ang mga pangangailangang linangin at gamitin ang talino at kakayahan sa pagpapanatili ng kaularan at kapayapaan 3.6 Natatanggap ang pangangailangang paunlarin ag sarili upang mapanatili ang dignidad ng tao tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng mundo 3.7 Nababago ang mga saloobin, asal at gawi sa matalinong paggamit ng kakayahan 3.8 Nagpapasimuno ng paggawa ng produktong makatutulong sa pag-aangat ng kabuhayan IV. Buhay…Ialay sa Mundo 4. Nagagampanan ang mga tungkulin bilang kabataan tungo sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig 4.1 Nasususri ang bahaging ginagampanan upang makatulong sa paglutas ng suliraning pandaigdig 4.2 Natatangggap ang tungkulin bilang kabataan sa pagkakamit ng kapayapaan 4.3 Nagmumungkahi ng mga malikhaing hakbang upang malutas ang suliraning pandaigdig dulot ng di pagkakaunawaan 4.4.1 Natutukoy ang mga hakbang sa pagtatamo ng kaayusan ng buhay ng tao sa daigdig 4.5 Naipakikita ang mga kakayahang kakailanganin sa pag-aangat ng dignidad ng tao 4.6 Nakalalahok sa mga gawain o proyektong nagpapanatili ng kapayapaan at kaunlarang pandaigdig 4.6.1 Naisasagawa ang mga gawaing makatutulong maunlad at maayos na pamayanang pandaigdig 4.6.2 Nagagamit ang talino, kakayahan at pagpapahalaga tungo sa pagkakamit ng mga gawaing may kinalaman sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdig
bottom of page